Algemene voorwaarden

Laat woorden spreken

Artikel 1 - Toepasselijke voorwaarden

 1. Writeway brengt offertes uit en ondertekent overeenkomsten voor het uitvoeren van haar dienstverlening uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden desalniettemin van toepassing, tenzij naleving van de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes

1. De door Writeway gedane aanbiedingen alsmede eventuele prijsopgaven zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro's.

3.    A compound price estimate shall not oblige user to execute part of the assignment for a corresponding share of the quoted price.

 

Artikel 3 – Uitvoering van diensten

1. Writeway geeft scriptiebegeleiding, workshops en presentaties naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, gebaseerd op de op dat moment beste kennis van zaken. Hieraan kunnen geen rechten of garanties worden ontleend. De opdrachtgever blijft altijd resultaatverantwoordelijk.

2. Voor zover de uitvoering van de overeenkomst en het uitvoeren van diensten dit vereist, heeft Writeway het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Writeway aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de scriptiebegeleiding, tijdig aan Writeway worden verstrekt.

4.    Writeway shall not be held liable or responsible for damages of any kind, when these are due to Writeway having based herself on false, or incomplete information supplied to her by the client, unless the falsity, or incompleteness of this information ought to have been knowable to Writeway.

5. Geen van de aanbiedingen, noch het eerste intakegesprek, dit laatste alleen mits telefonisch of online met een adviseur (die niet de uiteindelijke coach van de betreffende opdrachtgever is), is bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in schrijven. De overeenkomst tussen Writeway en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening van een opdrachtbevestiging.

6. De data van de coaching, workshop of presentatie worden in overleg tussen partijen vastgesteld.

7. Een coachingsuur is als tijdseenheid zestig minuten . 

 

Artikel 4 - Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de dienstverlening blijkt dat het voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te leveren diensten te wijzigen, zal Writeway zich inspannen om de noodzakelijke wijzigingen zo spoedig mogelijk door te voeren. De opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden dat dit enige tijd kan duren. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, stelt Writeway opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3. Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Writeway de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen.

4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 mag Writeway geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Writeway kunnen worden toegerekend.

5. De opdrachtgever is gerechtigd een tussen partijen gemaakte afspraak met betrekking tot een specifieke datum te annuleren. Bij annulering tot vijf (5) dagen voor de geplande aanvang van de afspraak is opdrachtgever tien procent (10%) van de aanbiedingsprijs aan Writeway verschuldigd. Bij annulering tussen vierentwintig (24) en achtenveertig (48) uur van tevoren is vijftig procent (50%) van de aanbiedingsprijs verschuldigd. Bij annulering van een afspraak door de opdrachtgever minder dan vierentwintig (24) uur voor de afspraak, is de opdrachtgever honderd procent (100%) van de offerteprijs verschuldigd. 

6. Writeway behoudt zich het recht voor om haar tarieven van tijd tot tijd te wijzigen. Als Writeway voornemens is haar tarieven te wijzigen, zal zij dit één (1) maand voor de ingangsdatum van de wijziging(en) aankondigen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst binnen vier (4) weken na de bekendmaking schriftelijk te beëindigen. Het recht op beëindiging vervalt één (2) maand na publicatie van de nieuwe tarievenlijst en/of transactiekosten.

 

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst, uitvoeringstijd

1.        De overeenkomst wordt tussen Writeway en de opdrachtgever aangegaan voor bepaalde tijd, zoals tussen partijen is overeengekomen, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Coachingsuren vervallen niet.

2.       Indien Writeway en de opdrachtgever een datum en tijd overeenkomen voor de voltooiing van een bepaalde dienst, is het overeengekomen tijdstip nimmer een fatale termijn. Indien Writeway de dienst niet op de afgesproken tijd heeft geleverd, of indien de klant andere klachten heeft over de dienst, dient de klant binnen een maand een ingebrekestelling te schrijven en te e-mailen naar: info@writeway.nl

 

Artikel 6 - Tarieven voor 1-op-1 online diensten

 1. Partijen dienen bij het aangaan van een overeenkomst een vast uurtarief overeen te komen. (Scriptiecoaches rekenen de coachingstijd per minuut aan.)
 2. Het tarief voor online coaching is €68,- excl. BTW per uur, als de opdrachtgever maximaal vier (4) uur per keer afneemt.
 3. Het tarief voor online coaching is €319,- excl. BTW per vijf (5) uur.
 4. Het tarief voor online coaching is € 599,- excl. BTW per tien (1) uur. 
 5. Voor elke transactie moet een transactievergoeding worden betaald.

 

Artikel 7 - Tarieven voor 1-op-1 dienstverlening op locatie

 1. Partijen dienen bij het aangaan van een overeenkomst een vast uurtarief overeen te komen.
 2. Het tarief voor coaching op locatie is €179- excl. BTW. BTW per uur, indien de opdrachtgever maximaal vier (4) uur per keer afneemt.
 3. Het tarief voor online coaching is €420,- excl. BTW. BTW per vijf (5) uur.
 4. Het tarief voor online coaching is € 750,- excl. BTW. BTW per tien (10) uur. 
 5. Voor elke transactie moet een transactievergoeding worden betaald.

 

Artikel 8 - Betaal- en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden voor aanvang van de individuele coaching.
 2. Betalingen worden gedaan volgens de instructies van Writeway en in de valuta die wordt gebruikt in de onkostendeclaratie. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na verzending van de factuur.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In een dergelijk geval zal Writeway geen diensten uitvoeren totdat de klant heeft betaald.
 5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Writeway verstrekte materialen, waaronder maar niet beperkt tot ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software etc., blijven eigendom van Writeway, totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen uit alle met Writeway gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden. Evenmin is de opdrachtgever gerechtigd op enige andere wijze deze materialen te verhypothekeren.
 3. Door Writeway verstrekte materialen, waarop krachtens het bepaalde in lid 1 van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 4. Voor het geval Writeway zijn in dit artikel aangeduide titel wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Writeway, of door Writeway aangewezen derden, om al die plaatsen te betreden waar de materialen van de Writeway zich bevinden en deze materialen terug te nemen.

 

Artikel 10 - Klachten

 1. Complaints about coaching or other services that have been provided by Writeway should be reported immediately by the client. If the complaint arises after the conclusion of the thesis coaching, the client is obliged to report it within seven (7) days after this conclusion of the services. Writeway should be notified of the complaint in writing within seven (7) days. The letter of complaint may be sent to info@writeway.nl. The complaint should give a description of the complaint that is as detailed as possible of the shortcoming and it should include proof of said shortcoming, so that Writeway is able to respond adequately.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Writeway de dienstverlening voortzetten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Restitutie van verbruikte uren is niet mogelijk, tenzij er duidelijk bewijs is van een fout van Writeway.

 

Artikel 11 - Beëindiging, schorsing en opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen, maar restitutie van uren is niet mogelijk.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Writeway recht op vergoeding van het daardoor aannemelijkerwijs ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Writeway kunnen worden toegerekend. De opdrachtgever is voorts gehouden tot betaling van de facturen van de tot dan toe verrichte diensten. De voorlopige resultaten van de tot op heden verrichte werkzaamheden zullen daarom onder voorbehoud aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Writeway, zal Writeway in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van meerwerk aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 4. Indien bij het overdragen van de werkzaamheden aan derden extra kosten worden gemaakt, zullen deze kosten door Writeway aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 5. Writeway is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • De opdrachtgever voldoet niet of niet volledig aan de verplichtingen uit de overeenkomst;
 • Na het sluiten van de overeenkomst Writeway ter kennis gekomen omstandigheden gunstig zijn
 • Na het sluiten van de overeenkomst Writeway ter kennis gekomen omstandigheden gunstig zijn
 • Bovendien is Writeway gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien dergelijke omstandigheden zich voordoen ontstaan dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden gevergd.
 • In case the agreement is dissolved the claims of Writeway against the client are claimable immediately. If Writeway suspends fulfilment of the obligations, she will retain her claims pursuant to the law and the agreement. Writeway shall always retain the right to claim damages.

 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Writeway en opdrachtgever treden in overleg over de wijze van dienstverlening. Hoewel de diensten door Writeway naar beste weten en kunnen worden uitgevoerd, alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, kan Writeway daardoor geen garanties geven aan de opdrachtgever met betrekking tot de studieresultaten die door de diensten worden gegenereerd. De opdrachtgever heeft dan ook geen aanspraak jegens Writeway op de kwaliteit – meer bepaald het eindcijfer – toegekend op basis van de door de opdrachtgever te schrijven scriptie. Writeway heeft een verplichting om op basis van zijn kennis en kunde goed en behulpzaam advies te geven aan de opdrachtgever, maar hij is niet verplicht om een bepaald resultaat te leveren, zoals gemeten door de beoordeling van de scriptie op de universiteit.
 2. Indien Writeway aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes (6) maanden van de opdracht verschuldigde bedrag.
 4. Onder directe schade wordt verstaan:
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • redelijke kosten gemaakt wegens gebrekkige prestatie van Writeway om tot overeenstemming te komen, tenzij deze niet aan Writeway kunnen worden toegerekend;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten directe schade in de zin van deze voorwaarden hebben beperkt.
 1. Writeway is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden voor directe schadevergoeding en gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Writeway.

 

Artikel 13 – Overgang van risico

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de materialen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever in rechte en/of feitelijke toestand worden verstrekt en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen derde.

 

Artikel 14 - Force majeure

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of een wet voor haar rekening komt. algemeen heersende mening.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop Writeway geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Writeway niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Writeway worden daaronder begrepen.
 3. Writeway heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Writeway zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Writeway op het moment dat de overmacht intreedt gedeeltelijk heeft voldaan of zal kunnen voldoen aan de verplichtingen uit de overeenkomst en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Writeway is gerechtigd het nagekomen of na te komen deel afzonderlijk in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 15 - Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Writeway op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel verplicht is vertrouwelijke informatie aan bij de wet of door de bevoegde rechter aangewezen derden bekend te maken en Writeway geen beroep kan doen op een wettelijk verschoningsrecht of een door de bevoegde rechter erkend of goedgekeurd verschoningsrecht zich van deze verplichting te onttrekken, dan is Writeway niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling en zal de wederpartij niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden wegens enige schade die hierdoor is ontstaan.

 

Artikel 16 - Intellectueel eigendom en copyright

 1. Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde behoudt Writeway zich de rechten en bevoegdheden voor die Writeway toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Writeway aangeleverde stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de opdrachtgever en mogen niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden bekendgemaakt. , door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Writeway, tenzij uit de aard van de aangeleverde bescheiden anders voortvloeit.
 3. Writeway behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen Writeway en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Writeway is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Writeway en opdrachtgever kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettegenstaande heeft Writeway het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Van toepassing is de laatst geregistreerde versie, dan wel de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende versie.